Razem (brutto): 0,00 zł

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO „MUSIC CENTER P. BAREŁKOWSKI, R. PAWELCZAK SPÓŁKA JAWNA”
w wersji obowiązującej od dnia 15.05.2018 r.

I. ZAGADNIENIA OGÓLNE

 1. „MUSIC CENTER P. BAREŁKOWSKI, R. PAWELCZAK SPÓŁKA JAWNA” z siedzibą w Poznaniu, ul. Chwaliszewo 64 (61-105 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000667723, posługująca się numerami: NIP 7822414783 i REGON 300714782, adresem poczty elektronicznej: sklep@musiccenter.com.pl, oraz numerami telefonów: 61 222-49-19 i 61 222-49-18 prowadzi sklep internetowy, zwany w dalszej części Regulaminu Sklepem, pod adresem www.musiccenter.com.pl.
 2. Skuteczne złożenie oświadczenia może nastąpić:
  a) elektronicznie na adres e-mail podany w punkcie I.1. Regulaminu,
  b) elektronicznie przez Formularz zamówienia umieszczony na stronie internetowej, wskazanej w punkcie I.1. Regulaminu,
  c) w formie telefonicznej.
 3. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego wskazanego w punkcie I.1. Regulaminu i skierowany jest do Klientów.
 4. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące usługi elektroniczne: Formularz rejestracji, Formularz zamówienia, Newsletter, Konto, Komentarz, Koszyk.
 5. Użyte w treści Regulaminu pojęcia oznaczają:
  a) Sprzedawca – podmiot prowadzący sklep internetowy wskazany w punkcie I.1. Regulaminu.
  b) Klient – każdy podmiot zawierający umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną.
  c) Przedsiębiorca – rozumie się przez to osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą działalność gospodarczą lub zawodową, nawet jeżeli działalność ta nie ma charakteru zorganizowanego i ciągłego, a także osoby działające w ich imieniu lub na ich rzecz.
  d) Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.musiccenter.com.pl.
  e) Formularz rejestracji – usługa umożliwiająca założenie indywidualnego Konta w Sklepie poprzez spełnienie dwóch warunków łącznie:
  - uzupełnienie odpowiednich pól zgodnie z opisem (pola wymagane oznaczone czerwonym znakiem *)
  - kliknięcie pola „Dalej >>”
  f) Formularz zamówienia – usługa elektroniczna umożliwiająca Klientowi złożenie oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów umieszczonych w Koszyku. Usługa Formularz zamówienia składa się z 4 zakładek
  (1) Sposób wysyłki
  (2) Forma płatności
  (3) Potwierdzenie
  (4) Koniec!
  w których należy postępować zgodnie z instrukcjami, wypełniając odpowiednie pola.
  g) Konto – usługa elektroniczna świadczona przez Sprzedawcę, umożliwiająca Klientowi zarządzanie danymi, korzystanie z polityki rabatowej Sprzedawcy, otrzymywanie Newslettera, korzystanie z możliwości zamieszczania wniosków, opinii i komentarzy.
  h) Produkt – rzecz lub usługa prezentowana w Sklepie, która może zostać dodana do zamówienia i stać się przedmiotem umowy sprzedaży zawieranej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
  i) Koszyk – usługa elektroniczna, która umożliwia Klientowi przeglądanie i modyfikowanie listy produktów dodanych do zamówienia. Usługa Koszyk jest bezpłatna i rozpoczyna się z chwilą dodania pierwszego produktu do Koszyka, a trwa do momentu złożenia zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia lub rezygnacji z zakupów.
  j) Newsletter – bezpłatna, dobrowolna, elektroniczna usługa realizowana poprzez pocztę elektroniczną, za pośrednictwem której Sprzedawca przesyła Klientom wszelkie informacje dotyczące Produktów i działalności Sprzedawcy. Realizacja tej usługi przez Sprzedawcę uzależniona jest od wyrażenia zgody przez Klienta.
  k) Regulamin – regulamin opublikowany na stronie internetowej Sklepu.
  l) Usługa elektroniczna – usługa realizowana w formie elektronicznej przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
  m) Umowa sprzedaży – umowa zawarta pomiędzy Klientem a Sprzedawcą, której przedmiotem są Produkty prezentowane w Sklepie.
  n) Komentarz – usługa elektroniczna umożliwiająca Klientowi publiczne wyrażanie swoich wniosków, opinii i komentarzy o Sklepie na stronie www.musiccenter.com.pl. Treści te są ogólnodostępne dla wszystkich odwiedzających stronę internetową Sklepu. Korzystając z usługi Komentarz, Klient nie może umieszczać treści niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, sprzecznych z przepisami prawa i dobrymi obyczajami, w szczególności naruszających dobra osobiste innych osób i instytucji, a także treści, stanowiących reklamę innych podmiotów, niż podmiot opisany w pkt I.1 Regulaminu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za treść wniosków, opinii i komentarzy umieszczanych przez osoby trzecie na stronie internetowej Sklepu w ramach usługi Komentarz. Jeżeli treść umieszona w Komentarzu jest sprzeczna z przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, Sprzedawca może bez zgody Klienta komentarz usunąć.
  o) Konsument - rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2017.459 t.j. z dnia 2017.03.02 ze zm.) zwany dalej KC, tj. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest za pośrednictwem urządzeń końcowych z dostępem do sieci Internet, spełniających warunki techniczne umożliwiające korzystanie z przeglądarek internetowych.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym za przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 8. Przeglądanie Produktów umieszczonych w sklepie nie wymaga zakładania Konta.
 9. Każdy Klient ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem.

II. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Klient, udostępniając swoje dane osobowe Sprzedawcy, wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedawcę.
 3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich uaktualniania oraz do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 4. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe zgodnie z zasadami i procedurami określonymi w przepisach prawa oraz wewnętrznych dokumentach spółki, a w tym w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu.
 5. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe, w szczególności w celu realizacji umów zawartych z Klientami, realizacji procedury reklamacyjnej oraz kontaktu z Klientem.
 6. Sprzedawca nie odpowiada za prawdziwość danych osobowych podanych przez Klienta.

III. PRZEDMIOT SPRZEDAŻY I WALUTA CENY

 1. Przedmiotem sprzedaży są wszystkie Produkty oferowane w Sklepie, a w szczególności: gitary, instrumenty klawiszowe, bony podarunkowe, MIDI i studio, słuchawki, perkusje, harmonijki ustne i melodyki, instrumenty klasyczne, instrumenty szkolne, DJ i VJ oświetlenie, nagłośnienie estradowe, przewody i złącza, Schulz-Kabel - przewody, osprzęt, przenośne urządzenia nagłośnieniowe, urządzenia instalacji komercyjnych, ekrany projekcyjne, projektory multimedialne, urządzenia dystrybucji obrazu, systemy interaktywne - Program AKTYWNA TABLICA, monitory LED, systemy sterowania urządzeniami, wydawnictwa, gadżety, pomoce naukowe.
 2. Ceny prezentowane na stronach Sklepu są podane w złotych polskich oraz w euro i zawierają podatek VAT.

IV. ZAMÓWIENIE PRODUKTU I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Informacje umieszczone na stronie Sklepu, w tym informacje o Produktach i ich cenach nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 KC. Informacje te stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
 2. Zamówienie produktu (złożenie zamówienia) przez Klienta następuje za pośrednictwem:
  a) Formularza zamówienia z chwilą kliknięcia pola „Kupuję i płacę” znajdującego się w zakładce „Potwierdzenie” Formularza zamówienia.
  b) elektronicznie na adres e-mail podany w punkcie I.1. Regulaminu,
  c) w formie telefonicznej.
 3. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 KC. Klient jest oferentem. Zawarcie umowy jest uzależnione od przyjęcia oferty (zamówienia) przez Sprzedawcę.
 4. Klient może wycofać ofertę do momentu otrzymania oświadczenia Sprzedawcy o jej przyjęciu.
 5. Sprzedawca potwierdza Klientowi przyjęcie oferty (zamówienia) na adres e-mail Klienta.
 6. Potwierdzenie o którym mowa w punkcie IV.5. stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty.
 7. Chwilą zawarcia umowy jest chwila dostarczenia Klientowi oświadczenia o przyjęciu oferty na adres e-mail.
 8. Na wysokość zobowiązania Klienta wynikającego z zawartej umowy sprzedaży składają się łącznie:
  (1) cena Produktów;
  (2) koszt dostawy, zależny od wartości zamówienia (określony w zakładce Koszty Dostawy)
 9. Treść Umowy Sprzedaży jest utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sprzedawcy.

V. DOSTAWA PRODUKTU

 1. Dostawa Produktu lub Produktów jest odpłatna, chyba że z treści umowy sprzedaży wynika inaczej.
 2. O kosztach dostawy Klient jest informowany za pośrednictwem strony internetowej Sklepu. Dodatkowe informacje znajdują się w zakładce "Koszt dostawy"
 3. Koszt dostawy zależy od ilości i rodzaju zamawianych Produktów oraz wybranego sposobu dostawy.
 4. Sprzedawca umożliwia Klientowi jeden ze wskazanych sposobów wysyłki:
  a) Odbiór osobisty pod adresem: ul. Chwaliszewo 64, 61-105 Poznań - w dniach i godzinach otwarcia sklepu podanych na stronie internetowej,
  b) Transport Sprzedawcy,
  c) Przesyłka kurierska,
  d) Przesyłka kurierska za pobraniem,
  e) Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi 7 dni roboczych, chyba że podczas zawierania umowy wskazano inny termin.
 5. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć klientowi będącemu konsumentem produkt bez wad.

VI. FORMY ZAPŁATY

 1. Sprzedawca określił niżej wymienione sposoby uiszczenia zapłaty z tytułu umowy sprzedaży.
 2. Przy zawieraniu umowy sprzedaży należy wybrać jeden z wskazanych przez Sprzedawcę sposobów i terminów zapłaty:
  a) płatność gotówką - przy odbiorze osobistym Produktu,
  b) płatność kartą płatniczą lub kredytową - przy odbiorze osobistym Produktu,
  c) płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy - w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży,
  d) płatność za pośrednictwem systemu przelewy24 - w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży, (informacje szczegółowe na stronie www.przelewy24.pl) z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Pastelowej 8 (60-198), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887,
  e) płatność za pośrednictwem systemu PayNow - w terminie 7 dni kalendarzowych, licząc od dnia zawarcia umowy sprzedaży, ( informacje szczegółowe na stronie www. Mbank.pl) z siedzibą we Warszawie, przy ulicy Senatorskiej 18 (00-950), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Warszawa XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, numerem NIP 526-021-50-88,
  f) płatność za pobraniem - przy odbiorze Produktu,
  g) płatność w systemie ratalnym – odbywa się ze środków pochodzących z kredytu udzielanego przez - Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: ul. Strzegomska 42 c, 53-611 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562, NIP: 527-20-46-102, REGON 012736938, - CreditAgricole Bank Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, pod adresem: Plac Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039887, NIP: 657-008-22-74, REGON 290513140,
  h) płatność za pośrednictwem leasingu – odbywa się ze środków pochodzących z umowy leasingu zawieranej z Leaselink Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Aleja Stanów Zjednoczonych 59, 04-028 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000477046, NIP: 5272698282.
 3. W przypadku wyboru sposobu płatności – przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy, płatności należy dokonać na rachunek bankowy należący do Sprzedawcy odpowiednio dla:
  a) płatności w walucie PLN – nr 62 1140 2017 0000 4302 0747 3723
  b) płatności w walucie EUR – nr PL 90 1140 2017 0000 4912 0059 5397.

VII. UPRAWNIENIA KONSUMENTÓW W ZAKRESIE ODSTAPIENIA OD UMOWY ORAZ REKLAMACJI DOTYCZĄCYCH UMÓW ZAWARTYCH OD DNIA 25 GRUDNIA 2014 ROKU

 1. Klient, będący konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny w terminie 14 dni.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  a) dla umów, w których Sprzedawca był zobowiązany do przeniesienia własności Produktu lub Produktów dostarczanych równocześnie – od przekazania w posiadanie Produktu Konsumentowi lub osobie trzeciej, innej niż przewoźnik, wskazanej przez konsumenta;
  b) dla umów, w których Sprzedawca był zobowiązany do przeniesienia własności produktu lub produktów dostarczanych w częściach lub partiami – od objęcia w posiadanie ostatniej partii lub części Produktu Konsumentowi lub osobie trzeciej, innej niż przewoźnik, wskazanej przez Konsumenta;
  c) dla umów, w których Sprzedawca był zobowiązany do dostarczania produktów przez oznaczony czas – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów Konsumentowi lub osobie trzeciej, innej niż przewoźnik, wskazanej przez Konsumenta;
  d) w innych przypadkach - od dnia zawarcia umowy.
 3. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć:
  a) na piśmie - osobiście lub listem poleconym przesłanym na adres Sprzedawcy ul. Chwaliszewo 64, 61-105 Poznań,
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mail’owy: sklep@musiccenter.com.pl.
 4. Wzór odstąpienia od umowy znajduje się w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (ZAŁĄCZNIK NR 2) oraz w sklepie internetowym w zakładce „Odstąpienie od umowy”(https://www.musiccenter.com.pl/infos/6/odstapienie-od-umowy.html). Konsument nie ma obowiązku korzystać z podanych wzorów.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, nie później jednak niż w terminie 14 dni zwrócić Sprzedawcy zakupiony Produkt w stanie niezmienionym. Jeżeli produkt został zakupiony w zestawie z innym produktem, zwrotowi podlega cały zestaw.
 6. Zwrotu można dokonać w siedzibie sprzedawcy, znajdującej się pod adresem wskazanym w punkcie I.1 Regulaminu, odesłać na ten adres lub w inny sposób uzgodniony ze Sprzedawcą.
 7. Termin określony w punkcie VIII. 5. Regulaminu może zostać wydłużony, jeżeli Sprzedawca zaproponował, że odbierze od Konsumenta Produkt podlegający zwrotowi.
 8. W terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, Sprzedawca ma obowiązek zwrócić wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym również koszty zwrotu Produktu, z wyłączeniem kosztów wskazanych w punkcie następnym.
 9. Koszty ponoszone przez Konsumenta w związku z odstąpieniem od umowy:
  a) równowartość różnicy między wartością wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia, a najtańszym zwykłym sposobem dostarczenia oferowanym przez Sprzedawcę, jeżeli Konsument wybierze droższy sposób dostarczenia;
  b) bezpośrednie koszty zwrotu Produktu chyba, że Sprzedawca zgodził się je ponieść;
  c) koszty za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z ustawowymi wymaganiami; Kryterium korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny zakres stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu stanowi skorzystanie z Produktu w wyżej wskazanym celu w inny sposób, aniżeli miało by to miejsce w sklepie stacjonarnym.
  d) zapłata za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania konsumenta do rozpoczęcia wykonywania usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 10. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 11. Zasady i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, będącego konsumentem, za sprzedany klientowi Produkt, w terminie od dnia 25 grudnia 2014 roku, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną zwaną dalej wadą (odpowiedzialność za niezgodności rzeczy sprzedanej z umową) reguluje w szczególności KC oraz ustawa o prawach konsumenta (Dz. U. 2017.683 t.j.) ze zmianami z dnia 4 listopada 2022 r. (Dz.U.2022.2337).
 12. Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu odpowiedzialności za niezgodność rzeczy sprzedanej z umową względem Kupującego, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną, która istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikła z przyczyny tkwiącej w Produkcie w tej samej chwili, lub jeżeli Produkt ma wadę prawną.
 13. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. Wada prawna występuje, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa.
 14. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu odpowiedzialności za niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Sprzedawca nie jest odpowiedzialny względem Kupującego będącego konsumentem także za to, że rzecz sprzedana nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, jeżeli zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy sprzedaży, albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.
 15. Oświadczenie Konsumenta o skorzystaniu z uprawnień wskazanych w punkcie VIII może zostać złożone przez Klienta:
  a) na piśmie - osobiście lub listem poleconym przesłanym na adres Sprzedawcy ul. Chwaliszewo 64, 61-105 Poznań,
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres mail’owy: sklep@musiccenter.com.pl.
 16. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
 17. Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
 18. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
 19. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 20. Sprzedawca odpowiada z tytułu odpowiedzialności za niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat.
 21. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w punkcie VIII. 16.
 22. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu odpowiedzialności za niezgodność rzeczy sprzedanej z umową termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 23. Upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu odpowiedzialności za niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił.
 24. Jeżeli określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu odpowiedzialności za niezgodność rzeczy sprzedanej z umową za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
 25. Sprzedawca nie udziela dodatkowej gwarancji na zakupiony produkt, chyba że z dodatkowych postanowień umowy wynika inaczej. Dokumenty dotyczące gwarancji producenta, Sprzedawca wydaje wraz z Produktem.

VII. UPRAWNIENIA I OBOWIĄZKI KLIENTÓW, BĘDACYCH PRZEDSIĘBIORCAMI

 1. Regulacje zawarte poniżej dotyczą jedynie tych Klientów Sklepu, którzy są przedsiębiorcami.
 2. Sprzedawca ma prawo odstąpić od umowy zawartej bez podania przyczyny w terminie 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odpowiedzialności za niezgodność rzeczy sprzedanej z umową.
 4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Produkt przekazany do przewozu, od chwili przekazania produktu przewoźnikowi w celu dostarczenia do Klienta niebędącego Konsumentem. Ryzyko utraty, uszkodzenia lub strat poniesionych w wyniku opóźnienia w dostawie ponosi w tym wypadku Klient.
 5. Odbierając przesyłkę od przewoźnika Klient, niebędący konsumentem, obowiązany jest sprawdzić czy w czasie przewozu nie nastąpił ubytek Produktu oraz czy Produkt nie został uszkodzony. W przypadku opóźnienia w dostawie, uszkodzenia lub zgubienia Produktu podczas przewozu ciężar ustalenia odpowiedzialności przewoźnika spoczywa na Kliencie.
 6. W stosunkach prawnych z przedsiębiorcami odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy jest ograniczona do kwoty 1.000,- złotych (słownie: tysiąc) i tylko w zakresie realnie poniesionej straty (damnum emergens). Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedawcy nie obejmuje utraconych korzyści (lucrum cessans).
 7. Sądem właściwym do rozstrzygania wszystkich sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, nie będącym Konsumentem jest Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 8. Postanowienia punktu IX Regulaminu są integralną częścią każdej umowy zawartej z Kupującym, nie będącym Konsumentem, chyba że z treści odrębnych postanowień umownych wyraźnie wynika, że nie mają one zastosowania.

IX. ZAGADNIENIA KOŃCOWE

 1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem na tle zawierania i realizacji umów sprzedaży, świadczenia usług elektronicznych i innych roszczeń wynikających z działalności Sprzedawcy, strony będą rozstrzygały w pierwszej kolejności na drodze zmierzającej do ugodowego załatwienia sprawy.
 2. Konsument w sytuacjach określonych powyżej ma możliwość skorzystania z pomocy i rady wyspecjalizowanych instytucji, do których zadań należy ochrona praw konsumentów, a w szczególności:
  a) Powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów,
  b) Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej,
  c) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (http://www.uokik.gov.pl),
  d) innych organizacji, których przedmiotem działania jest ochrona praw konsumentów.
 3. Konsument może zwrócić się o pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą stosownie do treści art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2017. 1063 t.j. z dnia 2017.05.31), a także do konsumenckich sądów polubownych, o którym mowa na przykład w art. 37 tejże ustawy oraz w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 06 lipca 2017 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektoratach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017.1356 z dnia 2017.07.10).
 4. Konsument może skorzystać także na przykład z możliwości pozasądowego rozwiązania sporu między konsumentem a przedsiębiorcą w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016.1823 z dnia 2016.11.09).
 5. Konsument może skorzystać także z instytucji tzw. unijnej platformy ODR (Online Dispute Resolution), która jest dostępna także w języku polskim pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeku cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 7. Korzystanie z usług elektronicznych udostępnionych na stronie internetowej Sklepu, a w tym zawieranie umów realizowane jest tylko w języku polskim.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie w dniu jego publikacji na stronie internetowej Sklepu, tj. dnia 15.05.2018 r.
  (z późniejszymi zmianami wynikającymi z przepisów zawartych w Dz.U.)
  Ostatnia aktualizacja Regulaminu: 01.01.2023 r.